آئین نامه اجرائی ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ۱۳۵۰/۱۰/۰۴

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴ر۱۰ر۵۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۰۵۵/۳۳/۶۸۴ مورخ ۵۰/۰۹/۲۰ وزارت فرهنگ و هنر آئین ‏نامه اجرائی ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را بشرح پیوست تصویب نمودند.
ثبت اثر طبق درخواست نامه چاپی که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و در اختیار درخواست کننده ثبت اثر گذارده میشود به عمل میآید و باید در دو نسخه بزبان فارسی نوشته و امضاء شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف - نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامت گاه و شماره و محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدید آورنده و یا شخصی که به اعتبار قانون فوق‌الذکر قائم مقام پدید آورنده اصلی اثر میباشد و هرگاه در خواست کننده شخص حقوقی باشد نام و شماره ثبت و اقامتگاه قانونی شخص حقوقی.
ب - در صورتیکه درخواست نامه از طرف وکیل یا نماینده قانونی اشخاص مذکور در بند ‌الف داده شود علاوه بر مشخصات موکل نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وکیل.
پ - تاریخ پدید آمدن اثر با قید روز و ماه و سال بنحویکه اثر برای چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا آماده شده باشد.
ت (اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۱۴)- در صورتی که اثر مشترک باشد، ذکر مشخصات پدیدآورندگان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب حقوق مادی و معنوی به ترتیب مذکور در ‌بند الف این ماده.
ث - در صورتیکه ثبت نام یا عنوان یا علامت ویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد در مورد نام و عنوان ذکر کلمه یا عبارت مورد تقاضا و در مورد علامت یا نشانه ویژه توصیف کامل آن بانضمام سه نسخه نمونه یا عکس در اندازه و رنگ اصلی و کلیشه آن.
ج - تعیین نوع اثر و اعلام آنکه اثر مشمول کدامیک از انواع آثار مذکور در ماده ۲ قانون میباشد.

در خواست کننده ثبت اثر علاوه بر تنظیم در خواست نامه بشرح مندرج در فصل اول باید اطلاعات و مدارکی را که به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین میشود همراه در خواست نامه تسلیم نماید:
الف - (اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۱۴) در مورد کتاب و رساله و گزارش پژوهشی و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و ادبی و هنری و همچنین در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنیف موضوع بند‌های ۱ و ۲ ماده دوم قانون - دو نسخه کامل خطی یا ماشین شده یا چاپ شده یا فتوکپی اثر.
ب - در مورد اثر سمعی و بصری بمنظور اجراء در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند ۳ ماده دوم قانون - دو نسخه از اثر بهر ترتیبی که برای اجراء نوشته یا ضبط یا نشر شده است.
پ - در مورد اثر موسیقی موضوع بند ۴ ماده دوم قانون دو نسخه اصل یا فتوکپی یا خطی از نت اثر در صورتیکه نت داشته باشد به انضمام گفتار آن اگر باشد بعلاوه دو نسخه اثر روی صفحه یا نوار.
ت - در مورد نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیائی ابتکاری و نوشته خطهای تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی موضوع بند ۵ ماده دوم قانون:
۱ - دو نسخه عکس رنگی از اصل اثر مشروط بر اینکه ابعاد عکس از ۲۴ × ۱۸ سانتیمتر تجاوز نکند
۲ - تعیین آنکه اثر منطبق با کدامیک از آثار مذکور در بند ۵ ماده دوم قانون میباشد.
۳ - شرح و توصیف کافی برای شناسائی و تشخیص اثر.
ث - در مورد پیکره (مجسمه) موضوع بند ۶ ماده دوم قانون دو نسخه عکس رنگی اثر به ابعاد ۲۴ × ۱۸ سانتیمتر با ذکر مواد و مصالحی که در ساختن پیکره بکار رفته و تعیین ابعاد و اندازه حقیقی و وزن آن.
ج - در مورد اثر معماری موضوع بند ۷ ماده دوم قانون دو نسخه نقشه کامل همراه نقشه‌های تفصیلی و اجرائی اثر مربوط بطرح اصلی بنا و تزئینات آن و جزئیات اثر منحصرأ در مواردی که ثبت آن مورد تقاضاست با شرح و توصیف کامل تا حدیکه شناسائی اثر در کلیات و جزئیات مورد نظر در خواست کننده ممکن باشد در صورتیکه در خواست ثبت مربوط و منحصر بقسمتی از بنا یا ساختمان یا تزئینات آن باشد باید روی نقشه‌های اصلی بطور وضوح مشخص شود و در مورد تزئینات طرح آن باید رنگی باشد.
چ - در مورد اثر عکاسی موضوع بند ۸ ماده دوم قانون، دو نمونه کامل از اثر که حداکثر ابعاد آن از ۲۴ × ۱۸ سانتی متر تجاوز نکند.
ح - در مورد اثر ابتکاری مربوط به هنر‌های دستی یا صنعتی و نقشه قالی وگلیم موضوع بند ۹ ماده دوم قانون، دو قطعه عکس رنگی یا دو نسخه کپی از اثر باندازه ۲۴ × ۱۸ سانتیمتر.
خ - در مورد اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد و همچنین اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد موضوع بند‌های ۱۰ و ۱۱ ماده دوم قانون، نظر به اینکه اثر پس از پدید آمدن بصورت یکی از آثار مندرج در ماده دوم یا ترکیبی از آنها خواهد بود درخواست کننده ثبت با توجه بنوع اثر و ارتباط آن با یک یا چند نوع از آثار مذکور در ماده دوم قانون باید اطلاعات و مدارک خاص همان نوع یا انواع را تسلیم کند.
د - در مورد آثار سینمائی یک نسخه کامل از اثر با ذکر نام و مشخصات.
‌ذ (الحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۱۴)- در مورد نرم افزارهای چند رسانه ای دو نسخه کامل از نمونه نرم افزار تولید شده با ذکر نام و مشخصات و ویژگی‌های اثر.
تبصره - در کلیه مواد مذکور در فصل اول و این فصل در صورتیکه متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر و چگونگی پیدایش آن لازم بداند میتواند در برگ جدا گانه ای درج و همراه اظهار نامه تسلیم کند.

در خواست کننده اثر باید در خواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آئین‏نامه تنظیم و در مرکز بوزارت فرهنگ و هنر و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین شده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ کند.
‌تبصره (الحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۱۴)- درخواست کننده ثبت آثار نرم افزارهای چند رسانه ای درخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل‌های اول و دوم این آیین‌نامه به همراه ‌دو نسخه کامل از نمونه مورد نظر به دبیرخانه شورای عالی داده ورزی تحویل می‌دهد.
‌ثبت اثر از نظر فنی توسط شورای یاد شده و از نظر محتوایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور موظف است ‌قبل از ثبت اثر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف سه ماه از دریافت استعلام ‌دبیرخانه شورای عالی داده ورزی نظر خود را به آن دبیرخانه اعلام نماید.

(اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۱۴) - مراجع دریافت درخواست نامه ثبت اثر کلیه درخواستنامه‌ها را به واحد امور مولفان و مصنفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهند نمود. واحد مزبور به درخواست نامه‌ها رسیده ظرف مدت سه ماه رسیدگی و اگر در خواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظیم شده باشد و اثر قبلا به ثبت نرسیده باشد آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثر‌ها ثبت نموده و گواهینامه ثبت اثر را با قید روز و ساعت تسلیم در خواست به نام درخواست کننده صادر و بوی تسلیم و رسید اخذ کند.
در صورتی که در خواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم بالا تنظیم نشده باشد موارد نقص یا ایراد کتبأ با پست سفارشی به درخواست کننده ابلاغ و تا زمانی که در خواست کننده اقدام به رفع نقص یا ایراد نکند در خواست ثبت بلا اقدام خواهد ماند.

وزارت فرهنگ و هنر مکلف است در آخر هر ماه فهرستی از کلیه آثار ثبت شده در همان ماه را در روز نامه رسمی کشور و یکی از روز نامه‌های کثیر‌الانتشار روزانه تهران برای اطلاع عموم آگهی کند. فهرست مزبور در هر مورد بطور اختصار شامل نام در خواست کننده و تاریخ ثبت و نوع اثر و معرفی موضوع آن خواهد بود. قبول در خواست ثبت اثر و همچنین ثبت آن مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود.
در خواست کننده میتواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضای تغییر و اصلاح تکمیل یا ابطال آنرا بنماید. در اینصورت وزارت فرهنگ و هنر بنحو مذکور در ماده پنجم آگهی خواهد کرد.
هزینه آگهی ثبت اثر و موارد تغییر، اصلاح، تکمیل، و یا ابطال آن به عهده در خواست کننده و ذینفع خواهد بود.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر