شرکت سهامی و صورتجلسه مجامع عمومی

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده می‌شود که به امضاء هیات‌رییسه مجمع رسیده و یک‌نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۱۰۵ قانون تجارت