ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

در صورتی که استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور باشد، طرفین دعوا یا وکلای آنها می‌توانند هر سوالی را که لازم بدانند، با اجازه مرجع رسیدگی‌کننده از شاهد یا مطلع بپرسند.

بعدی ❭