روش‌های صدور و انتقال چک

چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد - ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.

رجوع کنید به ماده ۳۱۲ قانون تجارت