مسئولیت تضامنی دلال با آمر خود به هنگام سهیم بودن در معامله

در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۳۴۷ قانون تجارت