ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تامین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.

بعدی ❭