ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر 1356

اداره فنی وزارت دادگستری هر دو سال یک بار در بهمن ماه اسامی کارشناسان واجد شرایط هر حوزه را با توجه به ضوابط مذکور در ماده فوق تهیه می کند.

بعدی ❭