به منظور تعیین و تنظیم سابقه تحصیلی متقاضیان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موضوع قانون، وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن استاندارد سازی امتحانات (از نظر سطح دشواری و اصول سنجش و اندازه گیری سئوالات امتحانی)،‌ تدابیر لازم را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و با رعایت اصول سنجش و اندازه گیری به عمل آورد.