ماده ۱۹۶ قانون تجارت

اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

بعدی ❭