مرجع صدور مجوز پذیره‌نویسی در شرکت سهامی عام

مرجع ثبت شرکت‌ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر‌خواهد نمود.

رجوع کنید به ماده ۱۰ قانون تجارت