از موارد صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته

اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳ - ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

رجوع کنید به ماده ۴۳۵ قانون تجارت