ماده ۴۴ قانون دریایی

حق رهن. ‌
حق رهن شامل اصل مبلغ و بهره آن خواهد بود.

بعدی ❭