امضاء یا مهر دارنده در ظهر چک، شرط وصول آن

کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.

رجوع کنید به ماده ۳۱۶ قانون تجارت