ماده ۴۳ قانون دریایی

سند رهن
‌در سند رهن باید نام راهن و مرتهن و مشخصات کشتی و مبلغ رهن و سر رسید آن صراحتاً قید گردد.

بعدی ❭