ماده ۷۴۸ قانون مدنی

فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمیشود.

بعدی ❭