اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به قصد به خطر انداختن امنیت و آسایش عمومی

هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی