ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت ها یا سوابق بعد ازاجرای قانون مبارزه با موادمخدر سال ۱۳۶۷مناط اعتبار است.

بعدی ❭