ماده ۶۲۳ قانون مدنی

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

بعدی ❭