ماده ۴۶۷ قانون مدنی

مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

بعدی ❭