مقاصد تشکیل شرکت تعاونی مصرف

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:
۱ - فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
۲ - تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

رجوع کنید به ماده ۱۹۲ قانون تجارت