ماده ۱۶۶ قانون تجارت

اولین هیات نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱‌ و ۵۰ این قانون رعایت شده است.

بعدی ❭