ماده ۱۴۹ قانون دریایی

قصور فرمانده
‌چنانچه کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا بعلتیکه ناشی از عمل فرمانده باشد بازداشت شود و یا تاخیر کند فرمانده موظف‌است خسارات وارده را بر حسب مورد بمالک و یا به مستاجر بپردازد.

بعدی ❭