ماده ۱۱۶ قانون دریایی

محرومیت از حق استفاده از تحدید مسئولیت
هرگاه ثابت شود علت خسارت فعل یا ترک فعلی باشد که متصدی حمل عامداً یا با علم بر احتمال وقوع خسارت انجام داده در اینصورت از تحدید ‌مسئولیت مقرر در ماده ۱۱۵ نمیتواند استفاده نماید. ‌

بعدی ❭