لزوم ثبت و آگهی نام مدیران تصفیه

در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

رجوع کنید به ماده ۲۰۵ قانون تجارت