انتخاب اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی

مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.

رجوع کنید به ماده ۱۰۸ قانون تجارت