موارد بطلان قراداد ارفاقی

در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
۱ - در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
۲ - در مورد ماده ۴۹۰

رجوع کنید به ماده ۴۹۲ قانون تجارت