ماده ۵۲ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

روسای شوراهای استان مکلف هستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتباً به مرکز اعلام دارند.

بعدی ❭