شرکت سهامی و اقامتگاه مدیر تصفیه

نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آن که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم‌دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.

رجوع کنید به ماده ۲۰۷ قانون تجارت