مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.