حداکثر مبلغ اسمی سهام در شرکت سهامی عام

در شرکت‌های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

رجوع کنید به ماده ۲۹ قانون تجارت