نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۱۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶

۷۰۴-۱۶/۹-۹۲ - ۱۱۴۰/۹۲/۷ - ۹۲/۶/۱۶
سوال:
با توجه به بند ۱۵ ازماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ صدورحکم موت فرضی در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا خانواده?
نظریه مشورتی:
طبق بند ۱۵ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ رسیدگی به امورراجع به غایب مفقودالاثر درصلاحیت دادگاه خانواده است. چون حکم موت فرضی نیز فرع برمفقود الاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.