مسئولیت حق‌العمل کار در پرداخت وجوه یا انجام تعهدات طرف معامله

حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده‌و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.

رجوع کنید به ماده ۳۶۷ قانون تجارت