ماده ۳۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

تولیدکنندگان مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تاییدشده در پروانه ساخت می‌باشند.
تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد، از مصادیق کم‌فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

بعدی ❭