ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می‌گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می‌باشد.

بعدی ❭