ورشکستگی و شکایت از تصمیات عضو ناظر

شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.

رجوع کنید به ماده ۴۳۰ قانون تجارت