مطلع کردن آمر از اقدامات حق‌العمل کار

حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام ماموریت این نکته را به فوریت به او‌اطلاع دهد.

رجوع کنید به ماده ۳۵۹ قانون تجارت