داده های شخصی برای افرادی که داده ها به آنها مربوط می‌شود قابل دسترس هستند و آنها می‌توانند درخواست اصلاح و روزآمد کردن این داده ها را داشته باشند.