موراد انحلال، فسخ، ورشکستگی، فوت، محجوریتِ شریک ضامن و با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی

مقررات مواد ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ و ۱۴۰ در مورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز جاری است.
‌مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود.

رجوع کنید به ماده ۱۶۱ قانون تجارت