نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی عام

در شرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.

رجوع کنید به ماده ۴۱ قانون تجارت