مفقود شدن اوراق کوپن سند در وجه حامل

در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهایی که در ضمن جریان دعوی لازم‌التادیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ عمل‌خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۳۲۶ قانون تجارت