قبول جزئی برات

ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

رجوع کنید به ماده ۲۳۲ قانون تجارت