تعیین مدیر تصفیه شرکت‌های شخصی و مختلط توسط دادگاه

اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.

رجوع کنید به ماده ۲۰۴ قانون تجارت