مسئولیت متصدیان تصفیه در صورت تقسیم بدون آگهی دارایی شرکت

تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده‌اند.

رجوع کنید به ماده ۲۱۶ قانون تجارت