ماده ۵ قانون ثبت احوال

(اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) - سازمان ثبت احوال کشور در اجراء وظائفی که بر عهده دارد می‌تواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی موجود در محل استفاده نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) - ماموران دولت و کارکنان بیمارستانها و گورستانها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجراء وظائف قانونی همکاری نمایند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) - نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.

بعدی ❭