ماده ۲۹ قانون تجارت

در شرکت‌های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

بعدی ❭