ماده 56 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری

انتخاب دادستان و معاونین و دادرسان از طرف هیات مدیره به رای مخفی و به اکثریت دو ثلث اعضاء حاضر در جلسه به عمل می‌آید.