از موارد صدور قرار توقیف ورشکسته

قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی‌می‌خواهد جلوگیری کند.

رجوع کنید به ماده ۴۳۶ قانون تجارت