ماده ۶۹۶ قانون مدنی

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

بعدی ❭