تقاضای مجدد اعاده اعتبار

اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.

رجوع کنید به ماده ۵۷۳ قانون تجارت