از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آئین‌ نامه‌هائی خواهد بود که‌از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام میشود.
‌تبصره ۱ - تعرفه و آئین‌نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخها - مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است‌که در انجام معاملات با مصرف ‌کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.
‌تبصره ۲ - موسسات برق تعرفه‌های مصوب را برای اطلاع عموم آگهی خواهند کرد.